(2α,5α,10Beta,14Beta)-2-Acetoxy-5,10-Dihydroxytaxa-4(20),11-Dien-14-Yl (2S)-2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H42O6
IUPAC Name [(1s,2s,3s,5s,8s,10s,14s)-2-acetoxy-5,10-dihydroxy-8,12,15,15-tetramethyl-4-methylene-14-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-enyl] (2s)-2-methylbutanoate
Molecular Mass 462.619 g·mol−1
Heat of Formation -1250.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.20 ± 1.08 D
Volume 587.52 Å 3
Surface Area 421.76 Å 2
HOMO Energy -8.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JHDROULESJIQAM-QVPXOSEDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O