(5α)-3-Hydroxy-14-Methoxy-5,17-Dimethyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H21NO4
IUPAC Name (4r,4as,7ar,12br)-9-hydroxy-4a-methoxy-3,7a-dimethyl-1,2,4,13-tetrahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one
Molecular Mass 327.374 g·mol−1
Heat of Formation -421.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.45 ± 1.08 D
Volume 376.33 Å 3
Surface Area 299.8 Å 2
HOMO Energy -8.51 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.19 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 14-methoxy-5-methylmorphinone
CAS Number(s)
  • 131575-05-8
InChIKey JKELTUCLNKDILE-WEZQJLTASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N