(1β,6Alpha,11β,12Alpha)-1,11,12-Trihydroxy-2,16-Dioxo-11,20-Epoxypicras-3-En-6-Yl 3-Methyl-2-Butenoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H16O9
IUPAC Name 3,8-bis(2-hydroxyethynyl)-7-methyl-4-methylene-benzo[f]benzofuran-5,6,9-trione; formaldehyde; prop-1-yn-1-ol
Molecular Mass 436.368 g·mol−1
Heat of Formation -1600.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.61 ± 1.08 D
Volume 534.19 Å 3
Surface Area 405.29 Å 2
HOMO Energy -9.44 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JLEOCIUEZOZFST-RDEBNYQXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O