7-(β-D-Ribofuranosyl)-7H-Imidazo[4,5-D][1,2,3]Triazin-4-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N6O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminoimidazo[4,5-d]triazin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 268.229 g·mol−1
Heat of Formation -332.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.47 ± 1.08 D
Volume 282.95 Å 3
Surface Area 254.15 Å 2
HOMO Energy -9.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JNGWKCBNKZBPLB-HFXAWCPLSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N