(1'β,2Alpha,3β,14Xi)-10,11-Dimethoxytubulosan-8'-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H37N3O3
IUPAC Name (1s)-1-[[(2s,3r,11bs)-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1h-benzo[a]quinolizin-2-yl]methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido[3,4-b]indol-6-ol
Molecular Mass 475.622 g·mol−1
Heat of Formation -281.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.55 ± 1.08 D
Volume 587.4 Å 3
Surface Area 489.53 Å 2
HOMO Energy -8.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.87 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JRVWIILYWSBUMC-UZIKMYSZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N