α-D-Fructofuranosyl 6-Chloro-6-Deoxy-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H21ClO10
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 360.742 g·mol−1
Heat of Formation -1937.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.75 ± 1.08 D
Volume 381.73 Å 3
Surface Area 308.73 Å 2
HOMO Energy -10.35 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.84 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 6-cds
  • 6-chloro-6-deoxysucrose
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl-6-chloro-6-deoxy-
  • beta-d-fructofuranosyl-6-chloro-6-deoxy-alpha-d-glucopyranoside
CAS Number(s)
  • 40984-18-7
InChIKey JVKKWZDNSGVFPI-GWRCVIBKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Cl