β-D-Fructofuranosyl 6-Chloro-6-Deoxy-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H21ClO10
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-2-(chloromethyl)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 360.742 g·mol−1
Heat of Formation -1925.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.95 ± 1.08 D
Volume 378.07 Å 3
Surface Area 296.2 Å 2
HOMO Energy -10.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.69 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JVKKWZDNSGVFPI-UGDNZRGBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Cl