11α-Cortisol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O5
IUPAC Name (8s,9s,10r,11r,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 362.460 g·mol−1
Heat of Formation -990.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.18 ± 1.08 D
Volume 439.45 Å 3
Surface Area 341.02 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s,17r)-17-glycoloyl-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 11-epicortisol
CAS Number(s)
  • 566-35-8
InChIKey JYGXADMDTFJGBT-MKIDGPAKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O