16α-Methylprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H32O2
IUPAC Name (8s,9s,10r,13s,14s,16r,17s)-17-acetyl-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 328.488 g·mol−1
Heat of Formation -512.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.00 ± 1.08 D
Volume 431.95 Å 3
Surface Area 339.44 Å 2
HOMO Energy -9.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,10r,13s,14s,16r,17s)-17-acetyl-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9s,10r,13s,14s,16r,17s)-17-ethanoyl-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey JYYRDDFNMDZIIP-SMWISZJMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O