(3β,25R)-26-Aminocholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H47NO
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,5r)-6-amino-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 401.668 g·mol−1
Heat of Formation -500.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.47 ± 1.08 D
Volume 560.03 Å 3
Surface Area 437.85 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,5r)-6-amino-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,5r)-6-amino-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r,6r)-7-amino-6-methyl-heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r,6r)-7-amino-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 26-aminocholesterol
  • cholest-5-en-3-ol, 26-amino-, (3beta,25r)-
CAS Number(s)
  • 71472-94-1
InChIKey JZMCDCPYPRKPRX-YSQMORBQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N