α-D-Fructopyranosyl Fluoride

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H11FO5
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-2-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 182.147 g·mol−1
Heat of Formation -1151.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.02 ± 1.08 D
Volume 192.85 Å 3
Surface Area 182.06 Å 2
HOMO Energy -10.31 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-2-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-fluoro-2-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 5-fluoro-beta-l-gulosyl fluoride
InChIKey JZYFGOJLDZEICM-ZXXMMSQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F