(2β,17β)-17-Hydroxy-2-Methylestra-4,9-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26O2
IUPAC Name (2s,8s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-2,13-dimethyl-2,6,7,8,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 286.409 g·mol−1
Heat of Formation -415.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.96 ± 1.08 D
Volume 365.89 Å 3
Surface Area 304.5 Å 2
HOMO Energy -9.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,8s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-2,13-dimethyl-2,6,7,8,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 2-methylestra-4,9-dien-3-one-17-ol
  • medoo
CAS Number(s)
  • 105802-53-7
InChIKey KAGBQXKUBZNZQX-UNSFVYSISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O