(3β,17E,23R)-23-Methylergosta-5,17-Diene-3,25-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H48O2
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-17-[(3r,4s)-5-hydroxy-1,3,4,5-tetramethyl-hexylidene]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 428.690 g·mol−1
Heat of Formation -679.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.50 ± 1.08 D
Volume 584.24 Å 3
Surface Area 448.78 Å 2
HOMO Energy -8.89 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-17-[(3r,4s)-5-hydroxy-1,3,4,5-tetramethyl-hexylidene]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-17-[(3r,4s)-5-hydroxy-1,3,4,5-tetramethylhexylidene]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-17-[(4r,5s)-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-heptan-2-ylidene]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s,17e)-17-[(4r,5s)-6-hydroxy-4,5,6-trimethylheptan-2-ylidene]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 23,24-dimethylcholesta-5,17(20)-diene-3,25-diol
  • 25-hydroxysarcosterol
  • ergosta-5,17(20)-diene-3,25-diol, 23-methyl-, (3beta,17e,23r)-
CAS Number(s)
  • 153444-87-2
InChIKey KFFSVXGFRJRKRR-NSUZGPIOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O