(9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-6-Oxoprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
Molecular Mass 370.480 g·mol−1
Heat of Formation -1353.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.00 ± 1.08 D
Volume 491.01 Å 3
Surface Area 377.37 Å 2
HOMO Energy -10.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (13e,15s)-9alpha,11alpha,15-trihydroxy-6-oxoprost-13-en-1-oic acid
 • 6-keto prostaglandin f1alpha
 • 6-keto-pgf1a
 • 6-keto-pgf1alpha
 • 6-keto-prostaglandin f1a
 • 6-keto-prostaglandin f1alpha
 • 6-ketoprostaglandin f1 alpha
 • 6-oxo-9s,11r,15s-trihydroxy-13e-prostenoic acid
 • 6-oxo-prostaglandin f1alpha
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-keto-enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-keto-enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
 • bio1_000267
 • bio1_000756
 • bio1_001245
 • bio2_000177
 • bio2_000657
 • cbiol_001981
 • lmfa03010001
 • smp2_000282
InChIKey KFGOFTHODYBSGM-ZUNNJUQCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O