[(1α,6Beta,14α,16Beta)-20-Ethyl-7,8-Dihydroxy-1,6,14,16-Tetramethoxyaconitan-4-Yl]Methyl 2-(2,5-Dioxo-1-Pyrrolidinyl)Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H50N2O10
IUPAC Name [(1alpha,6beta,14alpha,16beta)-20-ethyl-7,8-dihydroxy-1,6,14,16-tetramethoxyaconitan-4-yl]methyl 2-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)benzoate
Molecular Mass 670.790 g·mol−1
Heat of Formation -1576.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.35 ± 1.08 D
Volume 774.87 Å 3
Surface Area 516.43 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey KFXVNXQXPRPLQA-JEUORDJTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N