β-Alanylglycylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H13N3O4
IUPAC Name 2-[[2-(3-azaniumylpropanoylamino)acetyl]amino]acetate
Molecular Mass 203.196 g·mol−1
Heat of Formation -751.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.52 ± 1.08 D
Volume 241.65 Å 3
Surface Area 235.61 Å 2
HOMO Energy -9.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.72 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[2-(3-aminopropanoylamino)ethanoylamino]ethanoic acid
  • 2-[[2-[(3-amino-1-oxopropyl)amino]-1-oxoethyl]amino]acetic acid
  • beta-ala-gly-gly
  • beta-alanyl-glycyl-glycine
  • glycine, n-(n-beta-alanylglycyl)-
CAS Number(s)
  • 42538-55-6
InChIKey KFZPLMGKDOHBHG-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N