(5α,6α)-2-(~125~I)Iodo-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-3,6-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H18INO3
IUPAC Name (4r,4ar,7s,7ar,12bs)-10-iodo-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol
Molecular Mass 411.234 g·mol−1
Heat of Formation -243.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.16 ± 1.08 D
Volume 368.02 Å 3
Surface Area 300.88 Å 2
HOMO Energy -8.75 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KGHKWHWOWSDPGO-VRMREKDTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O N