β-D-Glucopyranoside, (2E)-3-Phenyl-2-Propenyl

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H20O6
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(e)-cinnamyl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 296.316 g·mol−1
Heat of Formation -946.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.01 ± 1.08 D
Volume 350.41 Å 3
Surface Area 323.39 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(e)-3-phenylprop-2-enoxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-methylol-6-[(e)-3-phenylprop-2-enoxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • beta-d-glucopyranoside, 3-phenyl-2-propenyl, (e)-
  • rosin
  • rosin soap (disproportionated) solution
CAS Number(s)
  • 85026-55-7
InChIKey KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O