(2β,3Alpha,5Alpha,16β,17β)-17-Acetoxy-3-Hydroxy-16-(1-Methyl-1-Piperidiniumyl)-2-(1-Piperidinyl)Androstane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H56N2O3
IUPAC Name [(2s,3s,5s,10s,13s,16s,17r)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-16-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2-piperidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 516.799 g·mol−1
Heat of Formation -768.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.26 ± 1.08 D
Volume 688.09 Å 3
Surface Area 519.49 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey KHTHYBVBGJQSIO-XYBQFQDXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N