.β.-(O-Methoxyphenyl)Acrolein

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H10O2
IUPAC Name (e)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal
Molecular Mass 162.185 g·mol−1
Heat of Formation -129.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.00 ± 1.08 D
Volume 205.92 Å 3
Surface Area 203.92 Å 2
HOMO Energy -9.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2e)-3-(2-methoxyphenyl)acrylaldehyde
 • (e)-3-(2-methoxyphenyl)acrolein
 • (e)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal
 • 2'-methoxycinnamaldehyde
 • 2-methoxycinnamaldehyde
 • 2-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
 • 2-propenal, 3-(2-methoxyphenyl)-
 • 2-propenal, 3-(2-methoxyphenyl)-, (2e)-
 • 3-(2-methoxyphenyl)-2-propenal
 • 3-(2-methoxyphenyl)acrolein
 • 3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal
 • 3-o-methoxyphenyl-2-propenal
 • beta-(o-methoxyphenyl)acrolein
 • cinnamaldehyde, o-methoxy-
 • methoxycinnamaldehyde, o-
 • o-methoxy cinnamaldehyde
 • o-methoxycinnamaldehyde
 • o-methoxycinnamaldehyde (natural)
 • o-methoxycinnamic aldehyde
 • o-methoxycinnamicaldehyde crystals
 • o-methoxyphenyl acrolein, beta-
 • pk04_181244
CAS Number(s)
 • 1504-74-1
InChIKey KKVZAVRSVHUSPL-GQCTYLIASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O