(4β,8Alpha)-Cinchonan-9-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N2O
IUPAC Name (r)-4-quinolyl-[(1r,2s,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol
Molecular Mass 294.391 g·mol−1
Heat of Formation 72.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.49 ± 1.08 D
Volume 366.41 Å 3
Surface Area 307.68 Å 2
HOMO Energy -9.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (r)-4-quinolyl-[(2s,4r,5s)-5-vinyl-2-quinuclidinyl]methanol
  • (r)-4-quinolyl-[(2s,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol
  • (r)-[(4r,5s,7s)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-yl-methanol
  • (r)-[(4r,5s,7s)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol
  • tnp00124
InChIKey KMPWYEUPVWOPIM-TUFGIGEDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N