(5β)-6-Amino-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H22N2O3
IUPAC Name (4s,4as,7r,7as,12br)-7-amino-3-methyl-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 302.368 g·mol−1
Heat of Formation -365.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.33 ± 1.08 D
Volume 351.66 Å 3
Surface Area 283.42 Å 2
HOMO Energy -8.37 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KMVAXAKRXABEMD-UEHLDXLESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N