(-)-α-Thujene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name (1r)-5-isopropyl-2-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation 35.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.27 ± 1.08 D
Volume 203.33 Å 3
Surface Area 191.01 Å 2
HOMO Energy -9.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.89 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5r)-1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-3-ene
  • (5r)-1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-3-ene
  • (5r)-4-methyl-1-propan-2-yl-bicyclo[3.1.0]hex-3-ene
  • (5r)-4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hex-3-ene
  • 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene
InChIKey KQAZVFVOEIRWHN-NXEZZACHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C