(3β)-24,26-Cyclocholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(1r)-1-methyl-3-[(1s,2s)-2-methylcyclopropyl]propyl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 384.638 g·mol−1
Heat of Formation -394.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.62 ± 1.08 D
Volume 533.62 Å 3
Surface Area 420.65 Å 2
HOMO Energy -9.25 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KQRCOBZIWSKXCB-POEGTNMLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O