(7α)-12-Methoxy-11,14-Dioxoabieta-5,8,12-Trien-7-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H30O5
IUPAC Name [(4ar,9r)-7-isopropyl-6-methoxy-1,1,4a-trimethyl-5,8-dioxo-2,3,4,9-tetrahydrophenanthren-9-yl] acetate
Molecular Mass 386.481 g·mol−1
Heat of Formation -818.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.26 ± 1.08 D
Volume 474.98 Å 3
Surface Area 380.97 Å 2
HOMO Energy -9.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KRHKKRFFQDNBIN-QKFKETGDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O