5α-Androst-16-En-3Beta-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O
IUPAC Name (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 274.441 g·mol−1
Heat of Formation -323.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.93 ± 1.08 D
Volume 367.65 Å 3
Surface Area 292.96 Å 2
HOMO Energy -9.57 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 5.alpha.-androst-16-en-3.beta.-ol
  • 5alpha-androst-16-en-3beta-ol (8ci)
  • androst-16-en-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)-
  • androst-16-en-3-ol, (3beta,5alpha)- (9ci)
  • jnf 55
CAS Number(s)
  • 7148-51-8
InChIKey KRVXMNNRSSQZJP-LOVVWNRFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O