2-(β-D-Ribofuranosyl)-2H-1,2,3-Triazole-4,5-Dicarboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H13N5O6
IUPAC Name 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]triazole-4,5-dicarboxamide
Molecular Mass 287.229 g·mol−1
Heat of Formation -761.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.64 ± 1.08 D
Volume 301.3 Å 3
Surface Area 274.04 Å 2
HOMO Energy -10.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-beta-d-ribofuranosyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2-brtd
  • 2-ribofuranosyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxamide
  • 2h-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxamide, 2-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 123027-68-9
InChIKey KRZNZWRVNMUIIE-BNMXECBLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N