2-(β-D-Glucopyranosyloxy)Ethyl Methacrylate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H20O8
IUPAC Name 2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyethyl 2-methylprop-2-enoate
Molecular Mass 292.282 g·mol−1
Heat of Formation -1442.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.63 ± 1.08 D
Volume 333.67 Å 3
Surface Area 271.8 Å 2
HOMO Energy -10.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyethyl 2-methylprop-2-enoate
  • 2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyethyl 2-methylprop-2-enoate
  • 2-methylacrylic acid 2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxyethyl ester
  • 2-methylprop-2-enoic acid 2-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]ethyl ester
InChIKey KUQRLZZWFINMDP-WSOSLHDDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O