(7α,25R)-7,26-Dihydroxycholest-4-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O3
IUPAC Name (7r,8s,9s,10r,13r,14r,17s)-7-hydroxy-17-[(1r,5s)-6-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 416.636 g·mol−1
Heat of Formation -823.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.34 ± 1.08 D
Volume 556.7 Å 3
Surface Area 439.01 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KVJVJJWIEXCECB-KIUMUFCSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O