5α-Cholestane-3α,7α,26,27-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H48O4
IUPAC Name (3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
Molecular Mass 436.668 g·mol−1
Heat of Formation -1109.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.65 ± 1.08 D
Volume 573.27 Å 3
Surface Area 450.77 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.72 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-6-hydroxy-1-methyl-5-methylol-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
  • (3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
  • (3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-1-methylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
  • (3r,5r,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(2r)-7-hydroxy-6-(hydroxymethyl)heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diol
  • lmst04030087
InChIKey KWZLHGRUZVXWLT-SSYULCMHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O