(6α)-Hopane-6,22-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O2
IUPAC Name (3s,3as,5ar,5br,7s,7as,11ar,11br,13ar,13bs)-3-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)-5a,5b,8,8,11a,13b-hexamethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-7-ol
Molecular Mass 444.733 g·mol−1
Heat of Formation -741.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.41 ± 1.08 D
Volume 582.49 Å 3
Surface Area 419.87 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6s,9s,20s,1r,2r,14r)-6-(1-hydroxy-isopropyl)-1,2,9,14,18,18-hexamethylpentacyclo[11.8.0.0<2,10>.0<5,9>.0<14,19>]henicosan-20-ol
  • a'-neogammacerane-6,22-diol, (6alpha)-
  • zeorin
  • zeorin, zeorine
CAS Number(s)
  • 514-05-6
  • 22570-53-2
InChIKey KYBLAIAGFNCVHL-PMVHANJISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O