β-Sitosterol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H50O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 414.707 g·mol−1
Heat of Formation -564.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.66 ± 1.08 D
Volume 582.16 Å 3
Surface Area 453.34 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3beta)-stigmast-5-en-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r,5r)-5-ethyl-6-methyl-heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r,5r)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • .alpha.-dihydrofucosterol
 • .beta.-sitosterin
 • .beta.-sitosterol
 • .beta.sitosterin
 • .beta.sitosterol
 • 22,23-dihydrostigmasterol
 • 24-ethylcholest-5-en-3.beta.-ol
 • 24.alpha.-ethylcholesterol
 • 24beta-ethylcholesterol
 • 5-stigmasten-3beta-ol
 • acon1_000287
 • alpha-dihydrofucosterol
 • alpha.dihydrofucosterol
 • angelicin (steroid)
 • bpbio1_001155
 • cinchol
 • cupreol
 • harzol
 • lmst01040129
 • megxp0_001710
 • quebrachol
 • rhamnol
 • sito-lande
 • sitosterol beta
 • sitosterol, beta
 • skf 14463
 • smp1_000274
 • triastonal
CAS Number(s)
 • 83-46-5
InChIKey KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O