(3β,8Xi,9β)-3-Acetoxy-9,19-Cyclolanost-24-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H50O4
IUPAC Name 6-acetoxy-15-(1,5-dimethylhex-4-enyl)-7,12,16-trimethyl-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecane-7-carboxylic acid
Molecular Mass 498.737 g·mol−1
Heat of Formation -924.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.75 ± 1.08 D
Volume 652.5 Å 3
Surface Area 484.56 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LALJNSPMSICJKG-BRJSLEOJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O