(βe)-β-(Fluoromethylene)-3-Hydroxy-L-Phenylalanine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H10FNO3
IUPAC Name (e,2s)-2-amino-4-fluoro-3-(3-hydroxyphenyl)but-3-enoic acid
Molecular Mass 211.190 g·mol−1
Heat of Formation -583.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.92 ± 1.08 D
Volume 241.58 Å 3
Surface Area 221.27 Å 2
HOMO Energy -9.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (e,2s)-2-amino-4-fluoro-3-(3-hydroxyphenyl)but-3-enoic acid
  • beta-fluoromethylene-3-tyrosine
  • beta-fluoromethylene-meta-tyrosine
  • fmmt
  • mdl 72394
  • mdl-72394
  • phenylalanine, beta-(fluoromethylene)-3-hydroxy-
CAS Number(s)
  • 97123-83-6
  • 99630-95-2
InChIKey LAUWCWCSEOWJMQ-QRJSTWQJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F