(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-4,15-Diacetoxy-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 4-Hydroxy-3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H34O10
IUPAC Name [(1s,2r,4s,7r,9r,10r,11s,12s)-11-acetoxy-2-(acetoxymethyl)-10-hydroxy-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-4-yl] (3r)-4-hydroxy-3-methyl-butanoate
Molecular Mass 482.521 g·mol−1
Heat of Formation 988.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.42 ± 1.08 D
Volume 432.01 Å 3
Surface Area 333.02 Å 2
HOMO Energy -9.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LAXBEQNJAHUVIT-BWNUTJSTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O