(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-4,15-Diacetoxy-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 4-Hydroxy-3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H18O10
IUPAC Name (3beta,4alpha,8alpha,12xi)-4,15-diacetoxy-3-hydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-yl 4-hydroxy-3-methylbutanoate
Molecular Mass 466.394 g·mol−1
Heat of Formation 1310.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.07 ± 1.08 D
Volume 472.62 Å 3
Surface Area 379.33 Å 2
HOMO Energy -8.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.84 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LAXBEQNJAHUVIT-BWNUTJSTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O