(5α)-14-Ethoxy-3-Hydroxy-5,17-Dimethyl-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25NO4
IUPAC Name (4r,4as,7ar,12br)-4a-ethoxy-9-hydroxy-3,7a-dimethyl-1,2,4,5,6,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one
Molecular Mass 343.417 g·mol−1
Heat of Formation -571.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.83 ± 1.08 D
Volume 403.67 Å 3
Surface Area 315.58 Å 2
HOMO Energy -8.41 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LDTUYTORBPKTNO-QRKUABHPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N