(11α,13E,15S)-11,15,20-Trihydroxy-9-Oxoprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s)-3,8-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 370.480 g·mol−1
Heat of Formation -1333.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.64 ± 1.08 D
Volume 489.02 Å 3
Surface Area 394.27 Å 2
HOMO Energy -10.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.56 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 20-hydroxy-pge1
  • 20-hydroxyprostaglandin e1
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s)-3,8-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-keto-cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s)-3,8-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s)-3,8-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
  • prost-13-en-1-oic acid, 11,15,20-trihydroxy-9-oxo-, (11alpha,13e,15s)-
CAS Number(s)
  • 57930-99-1
InChIKey LDUBDFDZFOQXGF-HTGUDJHRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O