15-β-Hydroxyprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O3
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,15r,17s)-17-acetyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 330.461 g·mol−1
Heat of Formation -667.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.57 ± 1.08 D
Volume 416.13 Å 3
Surface Area 328.45 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,15r,17s)-17-acetyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8r,9s,10r,13s,14s,15r,17s)-17-ethanoyl-15-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey LEWIUXKKQXGQRR-XCEZYFHXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O