(1α)-6,6'-Dimethoxy-2,2'-Dimethyloxyacanthan-7,12'-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H38N2O6
IUPAC Name (1alpha)-6,6'-dimethoxy-2,2'-dimethyloxyacanthan-7,12'-diol
Molecular Mass 594.697 g·mol−1
Heat of Formation -595.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.89 ± 1.08 D
Volume 705.76 Å 3
Surface Area 507.34 Å 2
HOMO Energy -8.31 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LFFQVHXIFJLJSP-VSGBNLITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N