9-(α-L-Lyxofuranosyl)-N-(2-Phenylethyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H21N5O4
IUPAC Name (2s,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(2-phenylethylamino)purin-9-yl]tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 371.390 g·mol−1
Heat of Formation -378.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.38 ± 1.08 D
Volume 425.35 Å 3
Surface Area 379.62 Å 2
HOMO Energy -8.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LGZYEDZSPHLISU-KDQZPGIASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N