(1β)-6,6',7,12-Tetramethoxy-2-Methylberbaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H40N2O6
IUPAC Name (1beta)-6,6',7,12-tetramethoxy-2-methylberbaman
Molecular Mass 608.723 g·mol−1
Heat of Formation -567.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.77 ± 1.08 D
Volume 733.42 Å 3
Surface Area 513.76 Å 2
HOMO Energy -8.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • berbaman, 6,6',7,12-tetramethoxy-2-methyl-, (1beta)-
  • n-(2)-nor-d-tetrandrine
CAS Number(s)
  • 84557-57-3
InChIKey LHIFPLJVJKKRTD-VMPREFPWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N