α-Cadinol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H26O
IUPAC Name (1r,4s,4ar,8ar)-4-isopropyl-1,6-dimethyl-3,4,4a,7,8,8a-hexahydro-2h-naphthalen-1-ol
Molecular Mass 222.366 g·mol−1
Heat of Formation -380.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.75 ± 1.08 D
Volume 311.17 Å 3
Surface Area 264.79 Å 2
HOMO Energy -9.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r,4s,4ar,8ar)-4-isopropyl-1,6-dimethyl-3,4,4a,7,8,8a-hexahydro-2h-naphthalen-1-ol
InChIKey LHYHMMRYTDARSZ-BYNSBNAKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O