(3β)-Lanosta-7,9(11),24-Triene-3,26,27-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O3
IUPAC Name 2-[(4r)-4-[(3s,5r,10s,13r,14r,17r)-3-hydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,12,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentylidene]propane-1,3-diol
Molecular Mass 456.700 g·mol−1
Heat of Formation -732.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.53 ± 1.08 D
Volume 609.57 Å 3
Surface Area 458.62 Å 2
HOMO Energy -8.76 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey LIJZGBVDQCTWLG-RVFLQCAWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O