(3α,4Beta,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24N2O2
IUPAC Name (r)-(6-methoxy-4-quinolyl)-[(1r,2r,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol
Molecular Mass 324.417 g·mol−1
Heat of Formation -100.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.65 ± 1.08 D
Volume 401.24 Å 3
Surface Area 338.65 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.75 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (r)-(6-methoxy-4-quinolyl)-[(2r,4r,5s)-5-vinyl-2-quinuclidinyl]methanol
  • (r)-(6-methoxy-4-quinolyl)-[(2r,4r,5s)-5-vinylquinuclidin-2-yl]methanol
  • (r)-[(4r,5s,7r)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
InChIKey LOUPRKONTZGTKE-UYVJDWJCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N