3-(β-D-Ribofuranosyl)-3H-Imidazo[2,1-I]Purine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H13N5O4
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-imidazo[2,1-f]purin-3-yl-tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 291.263 g·mol−1
Heat of Formation -293.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.69 ± 1.08 D
Volume 312.73 Å 3
Surface Area 279.8 Å 2
HOMO Energy -9.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-imidazo[2,1-f]purin-3-yl-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(3-imidazo[2,1-f]purinyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-imidazo[2,1-f]purin-3-yl-oxolane-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-imidazo[2,1-f]purin-3-yl-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4r,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-imidazo[2,1-f]purin-3-yloxolane-3,4-diol
  • 1,n(6)-ethenoadenosine
  • 1,n6-ethenoadenosine
  • 3-beta-d-ribofuranosylimidazo(2,1-i)purine
  • 3h-imidazo(2,1-i)purine, 3-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 39007-51-7
InChIKey LRPBXXZUPUBCAP-WOUKDFQISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N