(5α,6α)-6-Hydroxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-3-Yl Propionate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H23NO4
IUPAC Name [(4r,4ar,7s,7ar,12bs)-7-hydroxy-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl] propanoate
Molecular Mass 341.401 g·mol−1
Heat of Formation -531.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.82 ± 1.08 D
Volume 396.57 Å 3
Surface Area 327.48 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LSYABJYKSBROSB-ZVVJOPMHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N