α-L-Glucopyranosyl-(1->4)-α-L-Idopyranosyl-(1->4)-α-L-Idopyranosyl-(1->4)-α-L-Idopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H42O21
IUPAC Name (2s,3s,4r,5r,6s)-2-[(2s,3s,4r,5r,6s)-6-[(2s,3s,4r,5r,6s)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3s,4r,5r,6r)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 666.578 g·mol−1
Heat of Formation -3949.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.17 ± 1.08 D
Volume 696.2 Å 3
Surface Area 520.87 Å 2
HOMO Energy -10.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.75 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LUEWUZLMQUOBSB-OUBHKODOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O