(11β)-11-Hydroxy-3,18,20-Trioxopregn-4-En-21-Yl Hydrogen Sulfate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H28O8S
IUPAC Name [2-[(8s,9s,10r,11s,13r,14s,17s)-13-formyl-11-hydroxy-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] hydrogen sulfate
Molecular Mass 440.507 g·mol−1
Heat of Formation -1406.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.29 ± 1.08 D
Volume 489.87 Å 3
Surface Area 374.35 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [2-[(8s,9s,10r,11s,13r,14s,17s)-11-hydroxy-13-methanoyl-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] hydrogen sulfate
  • [2-[(8s,9s,10r,11s,13r,14s,17s)-13-formyl-11-hydroxy-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] hydrogen sulfate
  • [2-[(8s,9s,10r,11s,13r,14s,17s)-13-formyl-11-hydroxy-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] hydrogen sulfate
  • [2-[(8s,9s,10r,11s,13r,14s,17s)-13-formyl-11-hydroxy-3-keto-10-methyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-keto-ethyl] hydrogen sulfate
  • aldosterone 21-sulfate
  • pregn-4-en-18-al, 11-hydroxy-3,20-dioxo-21-(sulfooxy)-, (11beta)-
CAS Number(s)
  • 52036-29-0
InChIKey LWCMITUCQRJZGP-ZVIOFETBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O