(3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-Trioxolanost-8-En-26-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H44O7
IUPAC Name (2r,6r)-6-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxo-heptanoic acid
Molecular Mass 516.666 g·mol−1
Heat of Formation -1489.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.87 ± 1.08 D
Volume 636.21 Å 3
Surface Area 479.29 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,6r)-6-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-11,15-diketo-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-4-keto-2-methyl-enanthic acid
  • (2r,6r)-6-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxo-heptanoic acid
  • (2r,6r)-6-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptanoic acid
  • ganoderic acid b
  • lanost-8-en-26-oic acid, 3,7-dihydroxy-3,11,23-trioxo-, (7.beta.,15.alpha.,25r)-
  • lanost-8-en-26-oic acid, 3,7-dihydroxy-3,11,23-trioxo-, (7beta,15alpha,25r)-
CAS Number(s)
  • 81907-61-1
InChIKey LWPLEHFGBRFRKI-NBCWKOIPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O