1-(β-D-Ribofuranosyl)-5,6-Dihydro-1H-Imidazo[4,5-D]Pyridazine-4,7-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O6
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
Molecular Mass 284.225 g·mol−1
Heat of Formation -747.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.73 ± 1.08 D
Volume 294.2 Å 3
Surface Area 262.03 Å 2
HOMO Energy -9.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-(.beta.-d-ribofuranosyl)imidazo[4,5-d]pyridazin-4,7(5h, 6h)-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-5,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-5,6-dihydroimidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-quinone
  • hmc-ho5
InChIKey LYUXBSXOPLKSIU-KAFVXXCXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N